PRODUCTEN

Algemene Voorwaarden

 1. 1. Wettelijkheid

  Picanova GmbH
  Hohenzollernring 25
  50672 Keulen
  Duitsland (hierna genoemd als "Photo.Gifts") en de koper zijn de betrokken partijen voor wat betreft de onderstaande Algemene Voorwaarden.

  Vanaf het moment van bestellen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing op de zakelijke relatie tussen "Photo.Gifts" en de koper. Photo.Gifts accepteert geen afwijkende voorwaarden van de koper, tenzij Photo.Gifts een expliciete schriftelijke aanvraag eerder heeft geaccepteerd.

 2. 2. Prijzen

  Alle vermelde prijzen zijn handelsprijzen, inclusief de BTW. Deze zal te allen tijde worden gefactureerd (momenteel is dat 19 procent). De verpakkings- en verzendkosten zijn niet inbegrepen. De vermelde actieprijzen en prijzen voor speciale aanbiedingen zijn van toepassingen op retailklanten. Commerciële klanten kunnen géén aanspraak maken op deze aanbiedingen. De verpakkings- en transportkosten (verzendkosten) worden apart berekend. Alle vermelde prijzen, inclusief de verpakkings- en verzendkosten, zijn alleen van toepassing op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst. Zodra de web-pagina’s van Photo.Gifts worden aangepast komen alle oude prijzen en productinformatie te vervallen. De versie die geldig is op het moment van bestellen zal worden aangehouden als ‘leidend’.

 3. Betalingscondities

  De klant kan, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, kiezen om te betalen met de Credit card of via Paypal. Kosten die wij moeten maken omdat er onvoldoende saldo op de rekening stond of omdat wij verkeerde bankgegevens hebben ontvangen, met name de bankkosten en overige kosten, dienen door de klant vergoed te worden. Indien de klant nalatig is, behoud Photo.Gifts zich het recht voor om 5% kosten in rekening te brengen bovenop de rente die wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank alsmede de kosten die door de betrokken banken worden berekend. Wanneer Photo.Gifts kan bewijzen dat het hogere kosten moet maken als gevolg van de vertraging dan heeft Photo.Gifts het recht om een schadevergoeding te claimen. De klant draagt de kosten, met name voor betalingen vanuit het buitenland.

 4. Herroepingsrecht

  Klanten kunnen bestellingen niet annuleren wanneer de bestelling specifiek voor de klant wordt gemaakt of wordt aangepast om zo te voldoen aan de specifieke wensen van de betreffende klant. Daarom wordt hier benadrukt dat uw bestelling voor een afdruk, of een aangepaste print, niet kan worden geannuleerd. Photo.Gifts behoud zich het recht voor om, bij aanbetalingen, de opdracht te annuleren of het contract te ontbinden wanneer de aanbetaling niet binnen zeven dagen is betaald in de opgegeven bankrekening.

 5. Leveringsvoorwaarden

  De levering vindt plaats door het aangekochte artikel te versturen naar het adres dat is opgegeven door de klant. Na ontvangst van betaling wordt uw bestelling bereid voor verzending binnen 1 - 5 werkdagen. De levertijd zal zijn extra 4 tot 10 werkdagen. Elke bezorging is afhankelijk van de tijdige en juiste aanlevering door Photo.Gifts. Wanneer een door de klant besteld artikel niet beschikbaar blijkt te zijn, dan zal een alternatief van een zelfde prijs worden aangeboden. Photo.Gifts zal de klant onmiddellijk informeren over de onbeschikbaarheid van de bestelling en de bestelling zal worden geannuleerd terwijl, tegelijkertijd, de betaling zal worden teruggestort. Photo.Gifts behoud zich het recht voor om bestellingen in geplistste leveringen te leveren. Een vertraagde aflevering door Photo.Gifts wil niet zeggen dat de klant recht heeft op compensatie, tenzij Photo.Gifts verwijtbaar gedrag te verwijten is. Overige claims zijn voorbehouden voor de klant. In het geval van bezorgingsvertragingen die Photo.Gifts niet kunnen worden verweten (force majeure, probleem van anderen, enz.), zal de deadline worden verschoven en zal de klant onmiddellijk worden geïnformeerd. Wanneer de vertraging blijft voortduren en de totale vertraging is opgelopen tot vier weken, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de klant niet aanwezig is op het moment dat de bezorging wordt afgeleverd en het pakket wordt niet binnen 7 dagen door de klant bij het postkantoor opgehaald, of de klant weigert het pakket te accepteren, dan heeft Photo.Gifts het recht de bestelling en het contract te annuleren. De verzendkosten betreffen de verpakking en het verzenden van elke afbeelding. De verzendkosten zijn inclusief verpakking en verzending voor elke foto. Verzendkosten vindt u in de verzendingsprijslijst. Afhankelijk van het formaat en het afleverland duurt de verzending plaats via GLS, GEL, DHL, HERMES of UPS.

 6. Garantie

  De aansprakelijkheidsvoorwaarden bij gebreken zijn van toepassing. De klant heeft niet het recht een claim over te dragen. Wanneer er geen oplossing is vervallen alle overige claims van de klant. Photo.Gifts is niet aansprakelijk voor problemen met artikelen die worden afgeleverd. Photo.Gifts voelt zich niet verantwoordelijk voor omzetderving of andere financiële verliezen bij de koper. Voor zover de contractuele verantwoordelijkheid van Photo.Gifts van toepassing is, betreft dit de persoonlijke verantwoordelijkheid van de productiemedewerkers, vervangers en aanverwant personeel. Problemen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. Dit kan tot twee weken na de aflevering worden gedaan. Claims die na die periode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een onvoldoende kwaliteit wordt niet als probleem beschouwd zolang de afgeleverde kwaliteit overeenkomt met de technische standaarden voor digitale foto-ontwikkeling en bewerking. Omdat technische afwijkingen in de afgedrukte kleuren ten opzichte van het origineel niet kunnen worden voorkomen, zal dit niet beschouwd worden als een kwaliteitsprobleem. Kwaliteitsverlies: dit zal niet als problematisch worden beschouwd wanneer het origineel een mindere kwaliteit heeft (b.v. de resolutie van het origineel). Speciale leveringskenmerken worden niet geaccepteerd. Beperkte aansprakelijkheid zal niet van toepassing zijn wanneer het bewust is gedaan of het gevolg is van onjuiste handelingen. De garantie is niet van toepassing wanneer wordt vastgesteld dat de koper claimt op basis van drogredenen of wanneer claims wettelijk zijn gereguleerd. Mocht Photo.Gifts essentiële contractuele afspraken niet nakomen dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het betalen van een schadevergoeding voor de incidentele schade. Wanneer er aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dient de koper het product binnen 30 dagen terug te sturen op kosten van Photo.Gifts. Retourzendingen van producten met gebreken dienen te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Photo.Gifts behoud zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor juridische zaken tot een periode van 24 maanden na levering.

 7. Eigendomsvoorbehoud

  De bestelde producten blijven eigendom van Photo.Gifts totdat de betaling is voldaan. Wederverkoop, leasing, verpanding, eigendomsoverdracht voor beveiligingsdoeleinden, omzetting, vervreemding of andere overdracht is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Photo.Gifts totdat het eigendomsrecht is verkregen.

 8. Verbod op compensatie, betalingsinhouding

  De klant kan claims voor betaling door Photo.Gifts niet afzetten tegen eigen claims, tenzij de claim van de klant definitief is vastgesteld of wettelijk bekrachtigd zijn. De klant is niet toegestaan om betalingsclaims van Photo.Gifts te koppelen aan een recht op inhouding – ook niet voor vermelde gebreken – tenzij deze voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

 9. Reproductierechten

  De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen beeldgegevens. Wij gaan er van uit dat de klant de eigenaar is van de auteursrechten, merkrechten of andere rechten die van toepassing zijn op de werken, bestanden en afbeeldingen die worden aangeleverd. In het geval van schending van die rechten, is de klant verplicht om Photo.Gifts te vrijwaren van eventuele claims die kunnen worden gemaakt door derden. Dit is strikt gewaarborgd door de aansprakelijkheidsaanname ten opzichte van de eiser. Wanneer de eiser niet akkoord gaat met de aansprakelijkheidsaanname, zal de klant Photo.Gifts vrijwaren van alle claims. In dat geval zal de klant Photo.Gifts ondersteunen bij het weerleggen van zulke claims. De klant zal alle éénmalige kosten dragen (b.v. gerechtelijke kosten, advocaatskosten, boetes, enz.).

 10. Afgifte van licentie

  De klant behoud alle rechten voor alle documenten die door de klant, of door een door de klant geautoriseerde persoon, worden overgedragen aan Photo.Gifts. De klant geeft Photo.Gifts het onbeperkt recht qua tijd en ruimte om de in het contract afgesproken service te leveren. Dit is ook van toepassing op de opslag, reproductive en verwerking van beeldgegevens. Dit beslaat het recht om een aantal prints te maken voor correctie en verbeteringen die worden aangebracht door derden.

 11. Nieuwsbrief

  Om u op de hoogte te houden van onze laatste aanbiedingen versturen wij, namens Photo.Gifts en aanverwante bedrijven, nieuwsbrieven naar het opgegeven e-mail adres. U kunt zich, op enig moment, afmelden van de nieuwsbrief. Met uitzondering van de standaard communicatiekosten is dit volledig gratis. Het is voldoende om een tekstbericht te sturen naar unsubscribe@photo.gifts of door de contactgegevens van het briefhoofd te zenden (b.v. fax, brief). Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor toekomstige berichten.

 12. Verantwoordelijkheid van penology, recht om nakoming op te schorten

  De klant is verantwoordelijk voor rechtmatigheid van de inhoud. De klant garandeert, op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan, dat de inhoud van de overgedragen afbeeldingen niet in strijd zijn met de wet. Er mag, met name, géén overtreding van §§86 et seq, 184 et seq. Van de Duitse StGB (Wetboek van Strafrecht) worden geconstateerd. Bovendien is Photo.gifts niet verplicht om diensten te verlenen die beschouwd kunnen worden als een overtreding. Photo.gifts zal elke overtreding melden bij de politie wanneer blijkt dat de inhoud van de bestanden beschouwd kunnen worden als een overtreding. Daarnaast behoud Photo.gifts zich het recht voor om dienstverlening te weigeren en zich terug te trekken uit een overeenkomst. Photo.gifts is toegestaan, maar niet verplicht, om de wetttelijkheid van de inhoud die wordt gebruikt voor het afdrukken in een album, te controleren voor zover dit van toepassing is. Wanneer de inhoud indruist tegen de van toepassing zijnde wetten, behoud Photo.gifts zich het recht voor om de inhoud, zonder toestemming vooraf, te verwijderen. In het geval van klachten of bezwaren van derden tegen de informatie van de klant, ongeacht of hiervoor een wettelijke basis is, zal Photo.gifts de inhoud direct verwijderen. Een claim tegen Photo.gifts met betrekking tot het verwijderen van inhoud naar aanleiding van klanten van derden,is alleen geldig wanneer blijkt dat Photo.gifts een ongeïnformeerde beslissing heeft genomen of de belangen niet goed heeft afgewogen.

 13. Forumkeuze beding

  Wanneer blijkt dat een deel van de inhoud van deze overeenkomst niet (langer) van toepassing blijkt te zijn, of wanneer blijkt dat deze overeenkomst iets buitensluit, dan zal dat geen invloed hebben op het juridisch effect van het uitgeslotene. In plaats daarvan word geacht dat de ongeldige bepaling een geldige bepaling zijn overeengekomen die het dichtst dichtst in de buurt komt bij wat de partijen beoogde; hetzelfde geldt in het geval van een nalatigheid. De klant stemt ermee in dat Keulen hierbij wordt bepaald als het exclusieve forum voor alle juridische en contractuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie wanneer de koper een rechtspersoon is op basis van het Duits Wetboek van Koophandel. Keulen is ook het exclusieve forum voor eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie wanneer de klant vastbesloten is zich niet te worden onderworpen aan persoonlijke jurisdictie in de Bondsrepubliek Duitsland. Bovendien is Keulen het exclusieve forum voor eventuele geschillen wanneer de klant verhuisd naar een plek buiten de Bondsrepubliek Duitsland of wanneer het hoofdverblijf niet bekend was op het moment van aanvang van de juridische stappen.

 14. Van toepassing zijnde wet

  De afsluiting en afwikkeling van alle contracten worden beheerst door het Duitse recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Impressum

PICANOVA GmbH
Hohenzollernring 25
50672 Keulen
Duitsland

Bellen vanuit Duitsland:
Telefoon: +31 20 4990428*
(Ma.-Vr. 11u-16u) 

(*14 Cent/min via landlijnen. Hogere prijzen kunnen toegepast worden voor oproepen vanaf mobiele telefoons. De prijs per minuut komt overeen met de tarieven van uw netwerkleverancier voor een standaard internationale oproep.)

E-Mail: info-nl@photo.gifts
Voor vragen over partnerschap neem contact met ons op partner@photo.gifts
photo.gifts

Management:
Daniel Mühlbauer


Keulen HRB 58130 Rechtbank van register: Keulen, HRB 58130 BTW-Nr.: DE814712805


Privacybeleid: datenschutz@photo.gifts

Betalingen voor Credit Card worden behandeld via:
Picanova GmbH
Hohenzollernring 25
50672 Keulen
Duitsland


De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

Trustpilot